مجوزها

سازمان نظام صنفی رایانه ایی استان گلستان

شورای عالی انفورماتیک

خدمات فنی افتا

مشاوره و استقراراستانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات